Privacyverklaring

Ten behoeve van de behandeling, facturering en eventuele declaratie bij zorgverzekeraar of gemeente legt uw kunstzinnig therapeut een aantal persoonsgegevens van u vast. De therapeut behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.


Welke gegevens

Er worden door de therapeut niet meer gegevens verzameld dan noodzakelijk zijn voor behandeling, facturering en declaratie.Ten behoeve van de behandeling en dossiervoering (wettelijk verplicht volgens de WGBO) worden medische en psychosociale gegevens van u opgeslagen. Daarnaast worden ten behoeve van facturering en declaratie uw naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, datum van behandeling en zorgverzekeringsnummer opgeslagen.


Bewaartermijn

Cliëntendossiers worden, conform wettelijke vereisten, minimaal 15 jaar bewaard. Administratieve gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.Daarna worden de gegevens, inclusief eventuele back-ups, op veilige wijze vernietigd.


Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden door de therapeut beveiligd opgeslagen, zodanig dat ze ontoegankelijk zijn voor derden. De therapeut heeft wettelijke geheimhoudingsplicht. Persoonlijke gegevens worden alleen met anderen gedeeld als daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de cliënt. Ook het gebruik van (onbeveiligde) email als communicatiemiddel moet door de cliënt worden goedgekeurd. Zo niet, dan wordt in overleg een andere wijze van informatieoverdracht gekozen.


Wat zijn de rechten van de cliënt?

Als u wilt weten welke gegevens de kunstzinnig therapeut van u heeft opgeslagen (en of deze juist zijn), kunt u een overzicht daarvan opvragen. Als het overzicht onjuistheden bevat, dan kunt u de therapeut schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen, mits wettelijk toegestaan.De cliënt heeft het recht eerder verleende toestemming in te trekken en om persoonsgegevens die zijn gedeeld met andere organisaties te laten verwijderen.


Klachten

De cliënt heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de therapeut bovengenoemde niet naleeft.

Volg ons

Facebook

Bedrijfsgegevens

KvK: 63381168
NVKToag: 15246 
AGB code: 
zorgverlener 90102555
Onderneming 90061993
Rekeningnummer: NL43INGB0000459802 t.n.v.
E. Nikkanen

“Bestaan is een feit,
Leven is een kunst"

Sri Sri Ravi Shankar